مادرای شاغل

انگارمن رومجبورکردن هرروز صبح دونه های انارروبازحمت دربیارم ودوتاظرف بدم پسراببرن مدرسه.

تندوتندپرتقال ولیموشیرین روباهم آب بگیرم وبه هرکدوم یه نصفه لیوان بدم بخورن وبقیه تغذیه های خونه گی بماند.

غرضم ازگفتن خودنمائی یا امتیازازشخص خاصی گرفتن نیست اما واقعا"موندم به اینکه من از ساعت4که میرسم خونه نمازمیخونم ومیشینم کناردوتاپسروازاین دیکته وازاون روخواااااااااااااااااابه این درنوشتن مشق وبه اون درحفظ سوره های قرانی که معلمشون خواستن کمک میکنم.باباشون که میادحتی اگه خسته باشه اشاره میکنم ویاداوریتایه نگاه کوتاه هم که شده بهتکالیف وکتاب ودفترهاشون بندازن تا بچه ها بیشترتشویق وترغیب بشن به درس خوندن ...

والبته میدونم که اینهاوظایف طبیعی هرپدرومادر ی هست اما بازهم چراماشاغلا بایدعذاب وجدان این روداشته باشیم که نکنه به بچه هامون خوب رسیدگی نمیکنیم\غذای دلخواهشون رومیخورن؟؟اونجوری که میخوان ما تودرسابشون کمک میکنیم؟؟؟هروقت دلشون بخواد ماهستیم؟؟؟

چرااگه سرمابخورن من خودم رونمیبخشم؟؟؟مگه بچه های مادرای خونه دارسرما نمیخورن؟؟؟

چرااگه یه روز نون وپنیروگردویاسبزی نبرن وکیک وبیسکوئیت ببرن من از عذاب وجدان میمیرم وزنده میشم ؟؟؟مگه خونه داراش تغذیه حاضری به بچه هاشون نمیدن؟؟؟

چرااگه تودیکته .امتحان یه دونه غلط داشته باشن خودم رومیکشم اینقدرحرص بخورم که اگه من بیشترکارکرده بودم بابچه این غلط رونداشت؟؟؟؟؟؟

فکرکه میکنم میبینم خیلی ازمسائل اگه خیلی درغالب فلسفه وکتاب وحدوحدودضوابط خیلی خاص قراربگیره ممکنه یکی مثل من رواززندگی زده بکنه واسترس وفشاربیش ازحدواردبکنه ونظام کل زندگیم به هم بخوره.

خیلی ازماهامادرامون شاغل بودن وبهترین زندگی روداشتیم وخیلیها مادراشون خونه داربودن وهمیشه درحسرت یه جمع گرم وصمیمی بودن وبلعکس.

بگذریم دلم پربودازبی انصافی اونائی که یه جورائی همیشه به من دیکته میکنن به بچه هام بیشتربرسم.ببخشیدازدوستانی که غرزدن من روخوندن ومعذرت میخوام ازهمه مارای خونه دارمهربون وزحمت کش.

/ 1 نظر / 20 بازدید
سمی

سلام از اینکه به ما سر زدی باا اینهمه مشغله کاری ممنونم. شما مادرای شاغل نباید به خودتون سختی بدین یعنی نباید خودتونو سرزنش کنین چرا که همه ی بچه ها به نوعی مسئولیت دارن چه خونه دار باشی چه شاغل[گل][گل]