دخترداشتن حکایتش باپسرداشتن خیلی خیلی خیلی فرق میکنه...تازه به این نتیجه دارم میرسم,با آقای همسرباهم به این نتیجه رسیدیم...

نه که از لحاظ دوست داشتن فرزندپسریادختر, یامسائلی تواین مایه ها...

نه اصلا"حکایت یه چیز دیگست...شاید ,اینجاست که وقتی یه مردخودش خواهر نداشته وخیلی از دل حساس وشکننده دخترها خبرنداره یه تلنگرمیخوره...شایداینجاست که یه آقا که هنوزدخترش روتوآغوش نکشیده حس کنه که اگه یه روز ازمن پدردور باشه من چیکارکنم واون چیکارمیکنه......شایدهمینجاست که یه آقا حس میکنه اگه دخترم بزرگ شدورفت دانشگاه وتوشهرغریب مشکلی داشت چی؟....نه چراتعارف ,چرابخوام دوپهلوحرف بزنم ,خدائیش اولین چیزی که به ذهن ادم میرسه اینه که اگه دخترم ازدواج کردوهمسرش یاخونواده همسرش بهش گفتن بالای چشمت ابرو چه میکنم وچه نمیکنم...اگه دخترم یه ذره ناراحتی توزندگیش داشت.....

دخترکه داشته باشی ......محمدمهدی وعرفان درجواب اینکه ازشون پرسیدم اگه خواهرداشته باشیدچیکارمیکنید؟ گفتن اگه خواستگاربیادبراش ضربه فنیش میکنیمعصبانی قیافه جدی به خودم گرفتم وبهشون گفتم چقدرمنفی بافید\دیگه غیرازازدواج مسئله ای نبود که نسبت به اون نطرتون روبگید؟؟؟؟؟

هردوشون شرمنده شدن و سرشون روگذاشتن پائین.

دیروز جلسه انجمن محمدمهدی بود ومن چون روزهای آخرساله وخیلی کارام توشرکت زیاد ازمامانم خواهش کردم رفتن\ تعریف کردکه مادریکی از دوستهای محمد دوست وهمکلاس ازاده خواهرم بوده وکلی از اون به خوبی یادکرده ومامانم هم خوشحال شده بودوهم دلش گرفته بود\ آخ که فکرکردن بهش هم قلبم روبه دردمیآره...چقدرسخته مادری دوست دختراز دست رفتش روببینه \ هم شادازدیدن وتکرار خاطرات ویادکردن فرزندازدست دادش هم غم دلتنگی وحس خواستن ودیدن وبوئیدن فرزند....

/ 4 نظر / 26 بازدید
افشین

[گل] هفت سين ايراني پس از جشن چهار شنبه سوري سبزه سير سنجد سيب سمنو گل سنبل سکه و در کنارش کتاب شاهنامه و بر بالاي سفره آينه و براي روشني آن دو شمعدان شمع روشن نوروزتان پيروز و همراه با شادماني و تندرستي گرامي . [گل] [گل] ** خداوند نگهدار ایران باد ** [گل]

Persian Friends

نوروز! یعنی هیچ ! زمستانی! ماندنی! نیست!

سمی

[قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] [ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ] [قلب][قلب][قلب][قلب] [ماچ][ماچ][ماچ] [قلب][قلب] [ماچ]

سمی

سایه حق ؛ سلام عشق ؛ سعادت روح ؛ سلامت تن ؛ سرمستی بهار ؛ سکوت دعا ؛ سرور جاودانه هفت سین سفره زندگیتان .[گل][گل][گل][گل][گل][گل]