سرماخوردگی

سلام.

از5مهرسرماخوردگی پسربزرگه شروع ورودویروووووووووس به منزل ماشدوبعدازاون آفرین کوچولوتو4ماهگی سرماخوردووفتی نمیتونست بابینیش نفس بکشه یه جیغ کوتاه وبعدتندوتندبادهنش نفس میکشیدودرعین اینکه ناراحتش میشدیم ولی خنده دارهم بودصحنه نفس کشیدن جوجه کوچولو!!!

بعدازاوناآقا عرفان که خدائیش ازهمه بدتربودسرماخ.ردگیش و3شنبه و4شنبه رووصل کردیم براش به تعطیلی 5شنبه وجمعه ,بازم خوب خوب نشده ودست آخرهم من وبابا هم یه هوائی ازکوچولوها خوردیم تا بیشترین همدردی روبابچه ها داشته باشیمقلبقلب

/ 1 نظر / 21 بازدید
سلام

سلام خدا سلامتی بده اما خودمونیم چه تفاهمی !!